GEPLAATST OP 25-09-2018 – GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL

Algemene Voorwaarden

 

BOUWDROGERBEZORGD.NL

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, handelend onder de naam Bouwdrogerbezorgd.

Gehuurde: alle door Gebruiker aan Wederpartij verhuurde roerende zaken.

Huurdag: een periode van 24 aaneengesloten uren, waarbij een periode van minder dan 24 uur geldt als een huurdag. Wanneer de huur op zaterdag aanvangt, gelden zaterdag en zondag beiden afzonderlijk als een huurdag.

Huurweek: een periode van 7 aaneengesloten Huurdagen.

Waarborgsom: waarborgsom per bouwdroger €250,- vooraf contant te voldoen aan chauffeur/per bank.

Bezorging: uitsluitend op begane grond en tussen 8.00 en 17.00 exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij.

Wederpartij: de wederpartij van gebruiker, zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon dan wel personenvennootschap, die handelt met Gebruiker.

Artikel 2 Algemeen

1.De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gebruiker en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Als dan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker en Wederpartij slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Gebruiker.

4.Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

5.Indien in deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm is voorgeschreven voor kennisgevingen tussen partijen, gelden als schriftelijk: berichten per fax, per (aangetekende) brief of deurwaardersexploot, per overhandigd stuk mits de ontvangst schriftelijk is bevestigd, maar niet berichten per e-mail of anderszins berichten via het internet.

6.De Gebruiker is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits deze aan de Wederpartij bekend worden gemaakt. Indien de wederpartij de wijziging niet aanvaardt, dient hij daarvan schriftelijk kennis te geven in welk geval de alsdan bestaande overeenkomst(en) onder vigeur van die oude voorwaarden zullen worden afgewikkeld. Nieuwe overeenkomsten komen tot stand met toepassing van de nieuwe algemene voorwaarden.

7.Gebruiker kan van de Wederpartij dan wel van degenen die het Gehuurde komt afhalen of bij wie Gebruiker het Gehuurde aflevert, een legitimatiebewijs verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen En Offertes

1.Alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding door de Wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen is bevestigd.

3.De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de door de Wederpartij voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Gebruiker is ontvangen en geaccepteerd.

Artikel 4 Huurtermijnen En Tarieven.

1.De huur wordt aangegaan voor een periode van tenminste vier Huurdagen of een veelvoud hiervan.

2.De huurperiode vangt aan op de dag waarop het gehuurde ter beschikking wordt gesteld aan Wederpartij, tenzij partijen ander zijn overeengekomen. De huurperiode eindigt op de dag waarop het gehuurde in het beheer van Gebruiker is gesteld, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

3.Wanneer partijen afspreken dat het gehuurde op een door Wederpartij aan te geven locatie wordt geleverd, dient Wederpartij er voor te zorgen dat een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het Gehuurde. Deze persoon dient zich te legitimeren. Wanneer op het moment van levering van het Gehuurde niemand aanwezig is op het opgegeven adres, dan heeft Gebruiker het recht het Gehuurde mee terug te nemen. De gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten zijn voor rekening van Wederpartij.

4.De huurprijs wordt berekend op basis van de prijs per Huurdag of de Huurweek, waarbij geldt dat de prijzen exclusief BTW en eventuele andere heffingen zijn, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- , bezorg- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.De gehuurde zaak blijft te allen tijde eigendom van Gebruiker. De Wederpartij dient Gebruiker te allen tijde te vrijwaren van aanspraken van derden.

6.De Wederpartij dient Gebruiker onverwijld op de hoogte te stellen van alle rechten of aanspraken die derden menen te kunnen laten gelden op het materieel, evenals van beslag, ander bezwarende of uitvoerende maatregel, deurwaarderexploten, enz.

7.Alle kosten van transport van het Gehuurde komen ten laste van de Wederpartij, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8.Het onderverhuren van materieel door  Wederpartij is nimmer toegestaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5 Betaling.

1.Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient betaling binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden.

2.Wederpartij heeft geen recht op verrekening of opschorting.

3.Na het verstrijken van de termijn van 7dagen na factuurdatum is Wederpartij in verzuim; de Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd van het factuurbedrag voor iedere maand dat de Wederpartij met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

4.De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.Is Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, de incassokosten, voor rekening van Wederpartij. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €500,–.

6.Indien Gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7.Wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

8. Transportkosten worden apart in rekening gebracht en zijn niet bij de prijs inbegrepen.

9. Schoonmaakkosten worden apart in rekening gebracht indien de bouwdroger niet schoon wordt ingeleverd

10. Let op, de bouwdroger(s) wordt voor de deur afgeleverd (drempel levering. Indien de bouwdroger naar een kelder of bovenverdieping moet worden getild dient u dit vooraf te vermelden bij ons.

Artikel 6 Waarborgsom.

1.Gebruiker verplicht de Wederpartij ertoe om een waarborgsom te betalen als zekerheid voor de betaling van de huurprijs en de overig door Wederpartij verschuldigde kosten.

2.De waarborgsom wordt vastgesteld naar evenredigheid van de overeengekomen huurperiode in combinatie met en de waarde van het gehuurde. De waarborgsom dient aan Gebruiker te worden betaald bij het in ontvangst nemen van het Gehuurde.

3.Na ontvangst van het Gehuurde door Gebruiker zal de waarborgsom aan Wederpartij worden terugbetaald, onder aftrek van verschuldigde huurpenningen,bezorgkosten, schade en eventueel door Gebruiker gemaakte kosten.

4.Indien op enig moment gedurende de looptijd van de huurperiode blijkt dat de verschuldigde huurpenningen de waarborgsom overtreffen, is Gebruiker gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom van Wederpartij te eisen.

Artikel 7 Opschorting En Ontbinding.

1.Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

2.Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

3.na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.

4. Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht een Waarborgsom te betalen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze waarborgsom niet betaald is of wordt.

4.in geval van een (voorgenomen) liquidatie, een (aanvraag of aangifte tot) faillissement, (aanvraag tot verlening van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag tot) toepassing van de wettelijke schuldsanering dan wel onder curatele stelling van de Wederpartij of ingeval op een substantieel deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd zonder dat dit beslag binnen redelijke termijn wordt opgeheven.

5.Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

6.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.In de gevallen als genoemd in lid 1 en 2, is Gebruiker te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd het Gehuurde bij de Wederpartij terug te halen. De Wederpartij verplicht zich op voorhand alsdan aan Gebruiker de gewenste medewerking te verlenen.

8.Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade voor de gevallen genoemd in lid 1 en 2, wanneer Wederpartij dan wel derden als gevolg van het niet continueren van de Overeenkomst lijden.

9.De kosten voor het terughalen van het gehuurde door Gebruiker komen voor rekening van Wederpartij.

Artikel 8 Verplichtingen Wederpartij.

1.Wederpartij is verplicht bij in ontvangstneming van het Gehuurde het Gehuurde te controleren en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadiging. Bij constatering van gebreken dient Wederpartij deze onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan de Gebruiker, bij gebreke waarvan het Gehuurde wordt geacht in goede staat te zijn geleverd.

2.Wederpartij draag vanaf het moment dat het Gehuurde in ontvangst is genomen, dan wel op de locatie door Gebruiker is geplaatst tot en met de feitelijke terugname ervan door Gebruiker het gehele risico van en verantwoordelijkheid voor het Gehuurde.

3.Het Gehuurde mag alleen door Wederpartij zelf en/of door zijn/haar werknemers worden gebruikt.

4.Wederpartij is niet bevoegd het Gehuurde in gebruik te geven.

5.Het Gehuurde dient in overeenstemming met de bestemming te worden gebruikt. Bovendien is het Wederpartij niet toegestaan eigenhandig werkzaamheden aan het Gehuurde uit te voeren, veranderingen, uitbreidingen of voorzieningen aan te brengen of dit door derden te laten doen. Het beplakken, bewerken of beschilderen van het Gehuurde is niet toegestaan.

6.Gebruiker draagt zelf zorg voor de correcte omgevingscondities, zoals veilige elektrische aansluitingen.

7.Bij het einde van de huurperiode dient de Wederpartij het Gehuurde in goede, in schone, en direct bruikbare staat terugleveren aan Gebruiker.

8.Indien het Gehuurde bij teruggave gebreken vertoont, beschadigd en/of niet of gebrekkig is schoongemaakt is, is Gebruiker gerechtigd reparatiekosten en/of schoonmaakkosten bij Wederpartij in rekening te brengen. De controle van het Gehuurde door Gebruiker is bindend.

9.Indien het gehuurde na het verstrijken van de huurtermijn bij Gebruiker wordt teruggebracht, verkeert Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij dient alsdan een schadevergoeding aan Gebruiker te betalen, die bestaat uit tweemaal de huurprijs voor iedere dag dat het Gehuurde niet aan Gebruiker is teruggeven.

10.De Wederpartij is verplicht schade aan het Gehuurde, vermissing verlies, diefstal, vernietiging, beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld, doch binnen uiterlijk 24 uur, na het voordoen van een dergelijke omstandigheid, te melden aan Gebruiker.

11.Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan, ontstaan of veroorzaakt in de huurperiode, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door Gebruiker na afloop van de huurperiode en ongeacht of Wederpartij schuld hieraan heeft. In geval van vermissing, diefstal, vernietiging of verlies is Wederpartij verplicht een vergoeding aan Gebruiker te betalen van de nieuwprijs van het Gehuurde met een opslag van 10%.

12.Wederpartij is verplicht een verzekering tegen brand, diefstal en schade op basis van nieuwwaarde, voor het Gehuurde af te sluiten via eigen tussenpersoon verzekering.

13.Wederpartij is niet bevoegd het Gehuurde in onderhuur aan derden te geven.

14.Bouwdroger dient schoon geretourneerd te worden anders worden er kosten in rekening gebracht en deze kosten zijn vanaf €28.93 ex b.t.w verplicht te betalen door de gehuurde.
 

Artikel 9 Aansprakelijkheid.

1.Gebruiker garandeert dat het Gehuurde voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.

2.Wanneer het Gehuurde gebreken vertoont of anderszins niet voldoet aan de in artikel 9.1 gestelde eisen, zal Gebruiker deze binnen redelijke termijn na retournering van het Gehuurde en met opgave van de klacht naar keuze van Gebruiker, vervangen of kosteloos herstellen.

3.De aansprakelijkheid van Gebruiker is slechts beperkt tot maximaal het bedrag van het door Wederpartij aan de Gebruiker verschuldigde bedrag voor het Gehuurde.

4.Iedere andere of verdere aansprakelijkheid van Gebruiker is, behoudens ingeval van letselschade of schade die het directe gevolg van opzet of grove schuld van Gebruiker, uitgesloten.

5.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Gebruiker toegerekend kan worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

-Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van Gebruiker of derden op vergoeding van dergelijke schade.

-De wettelijke aansprakelijkheid van Gebruiker is hierin beperkt tot het bedrag van maximaal het gehuurde object.

Artikel 10 Annulering.

-Indien een aan Gebruiker door Wederpartij verstrekte opdracht wordt geannuleerd dan wel wordt opgeschort, dient Gebruiker als volgt schadeloos te worden gesteld.

-50% van de huurprijs in geval van annulering uiterlijk 48 uur voor aanvang van de huurperiode.

-90% van de huurprijs in geval van annulering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode.

-Tevens dient Wederpartij de kosten die Gebruiker verschuldigd is aan derden voor de inhuur van roerende zaken volledig te vergoeden.

-De annulering dient schriftelijk of per mail te geschieden.

Artikel 11 Bezorging

1.Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. Gebruiker/bezorger bezorgt uitsluitend op de begane grond en belt 30 min van tevoren.

2.Wederpartij is kosten verschuldigd en gaat akkoord met deze algemene bepaling aan gebruiker a €12,36 ex b.t.w per verdieping per bezorger deze worden bij de huurpenningen in rekening gebracht op factuur.

2.De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft gebruiker het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Gebruiker kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

Artikel 12 Geschillen.

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 13 Toepasselijk Recht.

Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.